Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Reactie OVAL op KNMG-visiedocument Zorg die werkt

OVAL onderschrijft de aanbevelingen van de KNMG voor meer aandacht voor factor arbeid in de huisartsgeneeskunde en medisch-specialistische opleidingen, meer samenwerking tussen professionals en het verder integreren van de opleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts. Aanbevelingen die door de federatiepartners van de KNMG, zonder inmenging van de overheid, met voortvarendheid kunnen worden opgepakt.
OVAL onderschrijft de conclusie van KNMG dat het huidige systeem over het algemeen goed functioneert, maar op sommige punten verbetering nodig zijn.

OVAL vindt dat door de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli a.s. al grote stappen gezet zijn door:

 • het vergroten van betrokkenheid van werknemers;
 • meer preventie op het werk;
 • een basiscontract voor professionele arbodienstverlening, inclusief mogelijkheid tot second opinion voor de werknemer;
 • bevorderen goede samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg.

Meer preventie en toegankelijkheid worden dan ook reeds gerealiseerd door de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli a.s. Het positioneren van een aparte functie arbeidsarts in de eerste lijn is daarom niet nodig en leidt naar verwachting tot een flinke verhoging van de zorgkosten. Het ontbreken van enige financiële onderbouwing is dan ook een grote leemte in het rapport.

Ten slotte geeft de KNMG aan haar visie uitsluitend vanuit verschillende medische disciplines te hebben ontwikkeld. Niet-medische disciplines zijn niet betrokken. In het kader van participatie en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden is het, naar de mening van OVAL, juist van belang om te werken van uit een brede niet uitsluitend medische visie. Het niet betrekken van niet-medische professionals in deze visie-ontwikkeling is dan ook een gemiste kans.

Samenvatting belangrijkste punten
In de KNMG-visie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • Gezondheid van de werkende staat altijd voorop
 • Gerichtheid op participatie
 • Specialismen moeten elkaars competenties kennen
 • Arbeidsgerichte medische zorg is een integraal onderdeel van de zorg
 • Artsen zijn alert op arbeid als determinant van gezondheid
 • Artsen voorkomen medicalisering: ze geven passende arbeidsgerichte zorg
 • Arbeidsgerichte medische zorg is toegankelijk voor alle werkenden

Deze uitgangspunten vormen de basis voor verdere uitwerking waarbij de volgende punten zijn meegenomen:

 • Factor arbeid in de curatieve zorg
 • Toegankelijkheid bedrijfsarts
 • Samenwerking tussen curatieve zorg en bedrijfsartsen/verzekeringsartsen
 • Aandacht voor preventie
 • Gerichtheid op beroepsziekten
 • Instroom in opleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts

Volgens KNMG worden de volgende vernieuwingen geïntroduceerd in het visiedocument:

 • Meer aandacht voor factor arbeid in huisartsgeneeskunde en medisch-specialistische zorg.
 • Toegang voor alle werkenden door introductie van een nieuwe functie, de arbeidsarts, in de eerste lijn. Binnen de twee specialismen van arbeid en gezondheid komt de functie van arbeidsarts beschikbaar. Deze kan zowel door een bedrijfsarts als door een verzekeringsarts worden vervuld.
 • Betere samenwerking tussen specialisten arbeid en gezondheid onderling en tussen hen en de curatieve sector.
 • De werkende voert (zoveel mogelijk) regie over de informatie-uitwisseling in het kader van participatie.
 • Preventie van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt meer geconcretiseerd.
 • Aanpassingen van de opleidingen geneeskunde, huisartsenopleiding en de medisch specialistische opleidingen.
 • Binnen UMC’s de aandacht voor arbeid in gezondheidszorg verstevigen door leerstoelen en academische werkplaatsen op het terrein van arbeid en gezondheid.
 • Aanpassingen in het toezicht door inspectie SZW en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Er is geen financiële paragraaf toegevoegd. De uitwerking, uitvoering en aanpassing is complex. Daarom beveelt KNMG experimenten en proeftuinen aan. Hiervoor is subsidie van de overheid nodig, ook hier is geen financiële paragraaf toegevoegd.

Bron: OVAL