Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Adviesaanvraag over langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd te adviseren over de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden en ook over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers. Aanleiding voor deze gecombineerde adviesaanvraag zijn verzoeken daartoe vanuit het parlement. De minister verzoekt de SER het advies voor de zomer van 2016 uit te brengen.

Namens het kabinet vraagt de minister de SER in een analyse de problematiek van langdurig werklozen te schetsen, de belangrijkste knelpunten voor het terugdringen van langdurige werkloosheid in kaart te brengen en oplossingsrichtingen aan te reiken die de arbeidsmarktpositie van langdurig werkzoekenden kunnen verbeteren. Door diverse instanties zijn de afgelopen periode inzichten opgedaan over de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen van langdurige werkloosheid. Deze inzichten kan de SER bij zijn advies betrekken.

Daarnaast verzoekt de minister de SER zich in een advies uit te spreken over een sluitend stelsel voor een inkomenswaarborg tijdens ziekte voor zowel werknemers als zzp’ers, inclusief de doorwerking hiervan naar arbeidsongeschiktheid. De SER wordt gevraagd hierbij inzichtelijk te maken welke prikkels en effecten ontstaan voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden. In het advies dient in elk geval het voorstel van het CDA, een algemene basisverzekering loondoorbetaling, betrokken te worden. Ook moeten de aandachtspunten met betrekking tot een verplichting voor alle zelfstandigen, de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers en de relatie met de duur van de arbeidsrelatie in het advies meegenomen worden. De minister vraagt de SER om de effecten voor werkgelegenheid, arbeidskosten, kosten van verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid en overheidsfinanciën van eventuele voorstellen expliciet inzichtelijk te maken door middel van een doorrekening uitgevoerd door het CPB.

Adviesaanvraag langdurige werkloosheid / loondoorbetaling bij ziekte

Bron: SER