Branche voor duurzame inzetbaarheid

Coördinatiepunt Second Opinion

Veelgestelde vragen

  • Waarom dit Coördinatiepunt Second Opinion?

    Per 1 juli 2017 zijn de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst. OVAL heeft voor haar leden (gecertificeerde arbodiensten) een Coördinatiepunt Second Opinion* ingericht. Hier kunnen klanten van deelnemende leden gebruik van maken voor het uitvoeren van een second opinion door een van de speciale second opinion bedrijfsartsen. Alleen OVAL-leden kunnen zich vooralsnog aansluiten bij het Coördinatiepunt Second Opinion en de bijbehorende regeling.

    *Er vindt overleg plaats met NVAB en KoM met als doel het opstellen van een branchebrede regeling. Zolang deze branchebrede regeling er nog niet is, is de OVAL-regeling via het Coördinatiepunt Second Opinion beschikbaar.

  • Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

    Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende [1] argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken.

    Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in het kader van

    • verzuimbegeleiding
    • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
    • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

    De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.

    [1] Als voorbeeld wordt in de toelichting op het besluit genoemd ‘indien er oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt. Voorkomen dient te worden dat een werknemer een advies bij een groot aantal verschillende bedrijfsartsen laat toetsen.

  • Hoe moet een second opinion worden aangevraagd?

    De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen, first opinion bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Wanneer de arbodienst participeert in het Coördinatiepunt Second Opinion (zie deze lijst), vult de first opinion bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in en verwijst door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen.

  • Kan iedereen een second opinion aanvragen via het Coördinatiepunt Second Opinion?

    Nee. Alleen wanneer de first opinion bedrijfsarts werkzaam is bij een van de aangesloten arbodiensten die op de website van het Coördinatiepunt Second Opinion worden genoemd, kan een beroep worden gedaan op de pool van bedrijfsartsen.

  • Welke bedrijfsarts mag een second opinion uitvoeren?

    De werkgever moet ervoor zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. Daaruit kan de werknemer kiezen.

  • Kan een werknemer zelf een arts kiezen voor een second opinion?

    In principe is in het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts vastgelegd wie de second opinion arts(en) is/zijn. Dit in afstemming met de ondernemingsraad. De te kiezen second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst dan waar de first opinion bedrijfsarts werkt. Voor de arbodiensten die participeren in het Coördinatiepunt Second Opinion kan de werknemer kiezen uit de second opinion bedrijfsartsen van de lijst.

    Indien de werknemer een bedrijfsarts wil die niet in het basiscontract (of de lijst van het Coördinatiepunt Second Opinion) is opgenomen, is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en werkgever kan gekozen worden voor een andere te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst. De kosten voor de second opinion zijn dan voor de werknemer, tenzij de werkgever instemt met de keuze van een andere bedrijfsarts.

  • Wat is de rol van het Coördinatiepunt Second Opinion?

    Het Coördinatiepunt Second Opinion coördineert de pool van bij OVAL aangesloten arbodiensten die participeren. Daarnaast heeft het Coördinatiepunt een voorlichtende rol. Het Coördinatiepunt Second Opinion speelt geen rol in de uitvoering van de second opinions. Dit is voorbehouden aan de bedrijfsartsen; zij communiceren rechtstreeks met elkaar. Bij het Coördinatiepunt Second Opinion kan daarom geen aanvraag voor een second opinion worden ingediend.

  • Welke informatie moet door de first opinion bedrijfsarts worden verstrekt aan de second opinion bedrijfsarts?

    Alle voor de second opinion relevante beschikbare informatie over de desbetreffende werknemer moet worden verstrekt. Voorwaarde voor het verstrekken van deze informatie is dat de werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onder relevante beschikbare informatie aangaande de werknemer wordt naast informatie over de werkzaamheden van de werknemer met name medische informatie verstaan, te weten het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies. Ook verstrekt de first opinion bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Hiervoor is geen uitdrukkelijke toestemming van de werknemer of werkgever nodig.

  • Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

    De uitwisseling van alle voor de second opinion noodzakelijke informatie vindt rechtstreeks tussen de first opinion bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts plaats. De informatie wordt overgedragen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • Wordt de first opinion bedrijfsarts op de hoogte gesteld van hetgeen de second opinion arts heeft geoordeeld?

    Nee, dat gebeurt niet automatisch. De second opinion bedrijfsarts verstrekt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, informatie aan de first opinion bedrijfsarts.

  • Is een first opinion bedrijfsarts verplicht het advies van de second opinion bedrijfsarts over te nemen?

    Nee, hij is niet verplicht om het advies over te nemen. De second opinion arts koppelt zijn advies, met uitdrukkelijke toestemming van werknemer, terug aan de first opinion bedrijfsarts. De first opinion bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

  • Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

    Een deskundigenoordeel kan door werkgever en werknemer bij UWV worden aangevraagd. Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zo als het was. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd indien er 1) een geschil is ten aanzien (on)geschiktheid tot werken 2) passende arbeid 3) re-integratie-inspanningen werkgever en 4) re-integratie-inspanningen werknemer.
    De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer worden aangevraagd. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

  • Wie betaalt de kosten van een second opinion?

    De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de hiervoor gekozen second opinion bedrijfsarts zijn voor de werkgever. Second opinions uitgevoerd door andere een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever met vergoeding instemt.

  • Hoe lang wordt de second opinion bewaard?

    Bij de second opinion is sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. De second opinion bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 15 jaar [2], te rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.

    [2] Artikel 454, 3e lid, Boek 7 BW.

Deelnemende arbodiensten

Zie hier een overzicht met alle deelnemende arbodiensten.

Pool van second opinion bedrijfsartsen

Zie hier een overzicht met alle second opinion bedrijfsartsen in de pool.

Procedure

Er is een formulier voor het aanvragen van een second opinion.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt Second Opinion coordinatiepuntso@wispa.nl of
013-5944519.